Doba předhusitská

V 8. - 10. st. se v místě dnešních Zalužan usadil slovanský lid a založil tu osadu "za luhem" nebo "za luží". Odtud pak název obce Zalužany. Pozoruhodné je, že ve 13. stol. patřily Zalužany správou ke vzdálenému královskému hradu Kamýk nad Vltavou ( 15 km). První historická zpráva z roku 1291 je o darování vsí Zalužan a Tochovic králem Václavem II. dominikánskému klášteru v Ostrově u Davle. Významná zpráva z r. 1351 o novém rozměření obce svědčí o vysokém stáří velkoryse založené návsi.

 

Po oddělení od Kamýka byla ves rozdělena na dvě části: menší část vsi připadla šlechtickému manství královského hradu Orlík a druhá část byla zastavena nebo prodána blíže neznámému rytířskému feudálovi. Rozdělení Zalužan na část orlickou a vladycko-rytířskou přetrvalo až do r. 1573. Zalužany měly dlouho dvojí vrchnost a dva poplužní dvory. Větší část 15. st. patřila šlechtická část Zalužan rodu pánů Šiců z Drahenic.

 

Orlickou část měl v držení nejvyšší mincmistr český Petr Zmrzlík ze Svojšína. Kolem r. 1515 dostaly obě části Zalužan novou vrchnost: orlickou část získali páni za Švamberka a zalužanskou část získal Adam Loub z Lub.